Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka


Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka pt. "Mediacja przeciwdziałaniem rówieśniczej agresji i patologicznych zachowań młodzieży" w Publicznym Gimnazjun Nr 2 w Białej Podlaskiej w okresie listopad 2011r. - marzec 2012r.

 

 

Działania z zakresu mediacji rówieśniczej w gimnazjum rozpoczęły się w październiku 2011 r. Podczas zebrania z rodzicami klas I pedagog szkolny – Pani Anna Grytczuk poinformowała rodziców o programie, przedstawiła założenia, cele i zasady mediacji. Następnie we wszystkich klasach I gimnazjum (112 uczniów) przeprowadzone zostało badanie techniką „Zgadnij kto to”. Badanie miało na celu wyłonienie grupy uczniów, którzy predysponują do pełnienia funkcji mediatora. Z uwagi na fakt, że tematyką i działalnością zainteresowała się duża grupa uczniów klas I (łącznie 50 osób), szkolenie mediatorów skupiło się wokół tej grupy uczniów.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29.11.2011 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli nauczyciele gimnazjum oraz zaproszeni goście:

Paweł Ładziak - kurator Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, koordynator programu, który odczytał list Rzecznika Praw Dziecka oraz szczegółowo poinformował o założeniach programu;

Robert Łukijaniuk - Sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, który przybliżył tematykę prawa rodzinnego;

Artur Szkodziński - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie poruszył tematykę prawa cywilnego oraz odpowiedzialności karnej;

ppłk Bogusław Woźnica - Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, mediator, który przybliżył zagadnienia z zakresu mediacji sądowej.

W dniu 6 grudnia 2011 r. w tygodnikach „Słowo Podlasia” oraz „Wspólnota Bialska” ukazały się informacje o założeniach projektu oraz planowanym harmonogramie jego realizacji.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku został ogłoszony konkurs literacko-plastyczny pt. „Rozwiązuję spory bez przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwości naprawczej”. W pracę przy konkursie zaangażowani byli uczniowie pod opieką nauczycieli języka polskiego oraz nauczyciela plastyki. Informacja o konkursie oraz regulamin został przekazany do publicznej wiadomości. Wykonane prace zostały przesłane do biura Rzecznika Praw Dziecka dnia 29.02.2012 r.

W styczniu, podczas podsumowującej pracę szkoły w I semestrze Rady Pedagogicznej, zostali powołani nauczyciele wspierający mediatorów: Pani Jolanta Wolanin - wicedyrektor, Pani Izabela Semeniuk – nauczyciel geografii i Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, Pani Barbara Konieczna - nauczyciel języka niemieckiego, Pani Anna Grytczuk – pedagog szkolny, bezpośrednio zaangażowana w szkolenie grupy mediatorów.

Dnia 13 stycznia 2012 r. grupa 12 mediatorów szkolnych uczestniczyła w spotkaniu w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na spotkaniu byli obecni Anna Grytczuk, pedagog szkolny oraz Paweł Ładziak, koordynator programu z ramienia sądu.

W styczniu 2012 r. odbyły się spotkania z osobami zaproszonymi do współpracy. W dniach 12 i 16 stycznia 2012 r. odbyły się spotkania z uczniami klas I i II gimnazjum (w każdej klasie oddzielnie) z SSR Robertem Łukijaniukiem. W dniach 17 oraz 18 stycznia 2012 r. wśród klas II i III (również w każdej klasie oddzielnie) odbyły się pogadanki z Renatą Doroszuk, prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej. Podczas spotkań została poruszona tematyka z zakresu prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz idei i zasad mediacji.

Następnie, w dniach 20 i 23-25 stycznia 2012 r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej (p. Sylwia Miszczuk psycholog, p. Halina Zacharuk psycholog - wicedyrektor poradni) odbyli godzinne warsztaty w każdej klasie na temat psychologii konfliktu.

Podczas apelu szkolnego wicedyrektor ZSO nr 4 - Jolanta Wolanin poruszyła tematykę mediacji oraz przybliżyła uczniom podjęte w szkole działania.

W dniach 22 oraz 29 lutego 2012 r. trzygodzinne szkolenia grupy mediatorów szkolnych przeprowadziła Pani Elwira Brachmańska-Gała, psycholog Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. W dniach 17 lutego 2012 r. oraz 7 marca 2012 r. odbyły się szkolenia mediatorów z pedagogiem szkolnym Anną Grytczuk.

Dnia 20 lutego 2012 r. Pan Paweł Ładziak uczestniczył w spotkaniu roboczym w Kuratorium Oświaty w Lublinie , na którym odczytane zostały informacje przygotowane przez pedagoga szkolnego na temat podjętych działań, zapisów w Programie Profilaktyki oraz Programie Wychowawczym szkoły. Pismo to zostało przekazane Grażynie Fijołek z Kuratorium Oświaty w Lublinie, a jego kopię otrzymała również SSO Eleonora Porębiak-Tymecka, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Już w lutym pojawiły się pierwsze efekty podjętych działań. Uczniowie zareagowali na konflikt koleżanek odbywający się poza szkołą. Podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. Sprawa aktualnie jest monitorowana.       W dwóch klasach I zostały przeprowadzone badania ankietowe na temat bezpieczeństwa – 96,5% respondentów czuje się w szkole bezpiecznie (2 uczniów nie czuje się bezpiecznie, po 1 z każdej z klas).

          Planowane są również dalsze działania, z których część wykroczy poza ramy czasowe przyjęte w programie projektu. W dniu 26 marca 2012 r. koordynator ds. mediacji, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz mediatorzy rówieśniczy wezmą udział w konferencji w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, na której obecny będzie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W szkole kontynuowane będą szkolenia mediatorów, m. in. poprzez dokonywanie symulacji mediacji. Na terenie szkoły prowadzone będą również działania informacyjne na temat idei sprawiedliwości naprawczej. Planowane jest również dokonanie stosownego zapisu w Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym Szkoły. Po konferencji w Lublinie odbędzie się akademia w szkole, podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia na odcinku realizacji projektu, z udziałem dyrekcji, uczniów, koordynatora ds. mediacji, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

 

 

Koordynator ds. mediacji

  w Sądzie Rejonowym

    w Białej Podlaskiej

               /-/           

       Paweł Ładziak


Dokument wpisał: Rafał Jarzębski
Dokument wytworzył: Paweł Ładziak
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2014-09-29