Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Informacje ogólne

Mediatorzy sądowi zainteresowani pełnieniem dyżurów telefonicznych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, nr telefonu 83/343 63 14.

 

Harmonogram stałych dyżurów telefonicznych mediatorów działających przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej:

 

 1. Pani Anna Grytczuk - każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00 pod nr tel. 733-877-540

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy w sprawach karnych
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - Dz.U. 2015 poz.716).
   
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kopię dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 7. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 8. kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci,  młodzieży,
 9. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 10. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 11. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 33, tel. +48 81 5359138.

Mediacje w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich - Dz.U. nr 56 poz.591).
       
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kopię dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 7. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 8. kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci,  młodzieży,
 9. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 10. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 11. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

Czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 33, tel. +48 81 5359138.

Metadane

Data wytworzenia : 04.02.2010
Data publikacji : 04.02.2010
Data modyfikacji : 23.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry