Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

Sprawy karne

 1. Zryczałtowana równość wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego 300 zł
 2. Opłaty od nastepujących wniosków i próśb:
  • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności 80 zł
  • od wniosku o udzielenie przerwy 60 zł
  • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 zł
  • od wniosku o zatarcie skazania 45 zł
  • od ponownej prośby o ułaskawienie 45 zł
  • od wniosku o wznowienie postępowania 150 zł
 3. Opłata od kasacji
  • 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Rejonowy
  • 750 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy
 4. Opłata za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 30 zł
 5. Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt - 6zł za każdą stronę.

Sprawy cywilne

Opłaty w sprawach cywilnych (wyciąg z ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nowelizuje m.in. ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dalej u.k.s.c).

 1. Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe – art. 12 u.k.s.c. – nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.
 2. Opłata w sprawach o prawa majątkowe – art. 13 u.k.s.c. – opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia:
 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych;
 • przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 1. Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym – art. 13d u.k.s.c – opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.
 2. Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne – art. 13a u.k.s.c. – przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.
 3. Opłata w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnieni zajętego przedmiotu od egzekucji – art. 13c u.k.s.c – przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych.
 4. Opłata od pozwu w sprawach w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny – art. 13e u.k.s.c – opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.
 5. Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 13b u.k.s.c – przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.
 6. Opłata tymczasowa – art. 15 ust. 2 u.k.s.c – od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.
 7. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – art. 19 ust. 3 pkt 3 u.k.s.c – 1/5 opłaty.
 8. Opłata od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu – art. 25a u.k.s.c – opłatę pobiera się w wysokości różnicy między opłata należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego, a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa nie niższej jednak niż 30 złotych.
 9. Opłata od pozwu w sprawach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych w tym europejskich praw własności intelektualnej oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji – art. 26a ust. 1 u.k.s.c. – opłata stała lub stosunkowa w kwocie określonej w art. 13 – 13d u.k.s.c. od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stała w kwocie 300 złotych.
 10. Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy – art. 29 u.k.s.c. – opłata stała w kwocie 5 000 złotych.
 11. Opłata od odwołania od decyzji organów centralnych administracji rządowej, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tej sprawie – art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1 u.k.s.c. – opłata stała w kwocie:
 • 1 000 złotych w sprawach dotyczących decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • 100 złotych w sprawach dotyczących decyzji organu regulacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Opłata od zażalenia na postanowienie organów centralnych administracji rządowej – art. 32 ust. 2 i art. 32a ust. 2 u.k.s.c. – opłata stała w kwocie:
 • 500 złotych od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • 50 złotych od zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Opłata w przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka – art. 34a ust. 2 u.k.s.c. – 200 złotych.
 2. Opłata podstawowa i opłata stosunkowa w sprawach z zakresu prawa pracy – art. 35 u.k.s.c.:
 • od pracodawcy opłata podstawowa wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • od pracownika i pracodawcy opłata stosunkowa od wszystkich podlegających opłacie pism w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych. Tylko pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.
 1. Opłata podstawowa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 36 u.k.s.c. – opłata podstawowa wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Powyższego nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 2. Opłata w postępowaniu zabezpieczającym – art. 68 i 69 u.k.s.c. – opłata stała w kwocie 100 złotych. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu oto roszczenie.
 3. Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu; odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności; odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności; zaświadczenia – art. 77 ust. 1 i 77a u.k.s.c. – 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.
 4. Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia – art. 77 ust. 1a u.k.s.c. – 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
 5. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – art. 78 u.k.s.c – 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się:
 • od zażalenia na postanowienia – art. 22 u.k.s.c;
 • od wniosków i środków zaskarżenia – art. 23 u.k.s.c;
 • od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia – art. 25b ust. 1 u.k.s.c;
 • od wniosków – art. 26a ust. 2 u.k.s.c;
 • od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy – art. 34a ust.1 u.k.s.c;
 • od wniosku o założenie księgi wieczystej; połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona; odłączenie nieruchomości lub jej części; sprostowanie działu I-O; wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów poza określonymi w art. 42 i 43 u.k.s.c. – art. 44 ust. 1 u.k.s.c;
 • od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku; zabezpieczenie spadku; sporządzanie spisu inwentarza; odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – art. 49 ust. 1 u.k.s.c.;
 • od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów – art. 62 u.k.s.c.;
 • od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym – art. 64 u.k.s.c.

 

Opłayt w sprawach rodzinnych i nieletnich

Zwolnione z opłaty:

 1. Pozew o alimenty;         
 2. Pozew o podwyższenie alimentów;          
 3. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane;
 4. Wniosek o przysposobienie;
 5. Wniosek o wydanie dziecka;
 6. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej.

Opłata 100 złotych:

 1. Wniosek o zmianę zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
 2. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 3. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 4. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 5. Wniosek o ostanowienie opieki;
 6. Wniosek o uregulowanie/zmianę kontaktów z dzieckiem;
 7. Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu;
 8. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 9. Wniosek o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 10. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka;
 11. Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa;
 12. Wniosek o zmianę środka wychowawczego, jeżeli nie pochodzi od nieletniego.

 

Opłata 200 złotych:

 1. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa;
 2. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 3. Pozew o unieważnienie uznania dziecka.

 

Pozew o obniżenie alimentów/ Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego:

Opłata w sprawach o prawa majątkowe – opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

ponad  500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

ponad  1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

ponad  4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

ponad  7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

ponad  10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

ponad  15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych;

przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia - 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2009
Data publikacji : 26.03.2009
Data modyfikacji : 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Jarzębski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Jarzębski

Opcje strony

do góry