Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Jarzębski, it@bialapodlaska.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341 95 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej usytuowany jest w budynku zlokalizowanym pomiędzy ulicą Brzeską  i ulicą Prostą. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli przedstawia się następująco:
 • wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Brzeskiej 20-22, prowadzą do niego schody wykonane po łuku z dwóch stron, z płyt marmurowych z paskami antypoślizgowymi i z barierkami. Schody bezpośrednio przylegają do chodnika wykonanego z kostki brukowej;
 • po lewej stronie wejścia głównego usytuowana jest składana platforma przyschodowa zewnętrzna poruszająca się po torze krzywoliniowym, podest platformy z płyty ryflowanej wyposażony w barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka, platforma wyposażona w przycisk start-stop, system zatrzymania platformy w momencie najechania na przeszkodę oraz system przeciążenia, blokada, sterowanie jazdą z kasety sterowniczej;
 • platforma posiada dwa przystanki: jeden na poziomie chodnika, drugi na poziomie wiatrołapu, w którym jest przestrzeń manewrowa poza polem otwierania skrzydła drzwi;
 • wejście główne do budynku stanowią drzwi podwójne (zewnętrzne i wewnętrzne) pomiędzy którymi znajduje się wiatrołap, drzwi wejściowe zewnętrzne wykonane są z profili aluminiowych wypełnionych panelami szklanymi, otwierane uchylnie za pomocą klamki na zewnątrz, natomiast drzwi wejściowe wewnętrzne otwierane są wahadłowo i wykonane z profili aluminiowych wypełnionych panelami szklanymi;
 • za drzwiami wewnętrznymi znajduje się obszar kontroli, w którym usytuowana się bramka – detektor metali oraz skaner RTG do kontroli bagaży.
 1. W ciągu komunikacyjnym budynku sądu znajduje się winda osobowa z czterema przystankami, która umożliwia dostęp osobom z niepełnosprawnościami do poszczególnych komórek organizacyjnych, co stanowi ułatwienie w pominięciu schodów.
 • Obszar korytarzy pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym do sal rozpraw, Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, punktu KRK, czytelni, samoobsługowego terminala płatniczego oraz do przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami toalety. W ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku.
 • W przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym po budynku pomaga pracownik ochrony.
 1. Osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich mogą przemieszczać się:
 • pochylnią dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną wzdłuż wjazdu na teren dziedzińca Sądu od ulicy Brzeskiej, a następnie wejściem nr 6 dostać się na parter budynku do Wydziału Karnego, Biura Obsługi Interesantów, KRK, Biura Podawczego, samoobsługowego terminala płatniczego, natomiast wejściem nr 5 do Wydziału Ksiąg Wieczystych;
 • w budynku windą osobową z parteru na I piętro do Wydziału Cywilnego, Wydziału Pracy, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Wykonywania Orzeczeń oraz I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i na II piętro do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej - brak jest informacji głosowych;
 1. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest i oznakowane w pasie drogowym ulicy Brzeskiej wzdłuż chodnika w odległości ok. 15 m do wejścia głównego budynku oraz na dziedzińcu (parking wewnętrzny).
 2. W holu głównym znajduje się tablica tyflograficzna (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 3. Sala rozpraw Nr VIII znajdująca się na I piętrze wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 4. W Biurze Obsługi Interesantów i Biurze Podawczym znajdują się pętle indukcyjne z możliwością przeniesienia do innych pomieszczeń (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 5. Pomieszczenia dostępne dla interesantów posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a i czytniki NFC.
 6. Na drzwiach wejściowych znajduje się informacja o przeznaczeniu budynku (godziny urzędowania) w języku Braille’a.
 7. W holu na parterze przy pomieszczeniu ochrony znajduje się defibrylator.
 8. Przy Biurze Obsługi Interesantów znajduje się stacjonarny powiększalnik ułatwiający odczytywanie treści osobom słabowidzącym (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 9. Na 1 i 2 piętrze  – znajdują się krzesła ewakuacyjne (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 10. W Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni akt znajdują się elektroniczne lupy powiększające (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 11. Przy Biurze Obsługi Interesantów znajdują się biurka i krzesła z regulowaną wysokością (zakup zrealizowano w ramach porozumienia nr 28/2022/DSF-XIV w sprawie powierzenia wykonania części Zadania w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
 12. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku sądu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. z 2017 r. poz. 1824) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511) mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Sądzie zarówno bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, jak również na salach rozpraw.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnej

do góry